عصر خودرو- اهمیت استفاده از ضدیخ در پیشرانه*ها بر کسی پوشیده نیست. بااین*وجود برخی از افراد از ریختن و استفاده از ضدیخ خودداری می*کنند و این قضیه را تا رسیدن سرمای زمستان به تأخیر می*اندازند. ادامه ...