عصر خودرو- تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت*های خودروساز این روزها داغ*تر از هر زمان دیگر از سوی دست*اندرکاران و متقاضیان خودرو دنبال می*شود. در این بین علیرضا رزم*حسینی وزیر صمت معتقد است مسیر فعلی قیمت*گذاری موجب انباشت زیان در شرکت*های خودروساز شده است. ادامه ...